Year 2019
Authors TSUNG-CHIN LEE
Paper Title 巫宜靜;姜忠信;李宗芹*, 2019.09, '依附品質對高中職青少年身體意象與自尊的影響, ' 教育與心理研究, Vol.42, No.3, pp.27-54.(*為通訊作者)
Vol.No 425990
Date of Publication 2019-09-01